สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมต้อนรับ รศ.Geng Jun ผู้อำนวยการสถาบันคนใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันขงจื่อ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ภญ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) รศ.Geng Jun ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี  กองการต่างประเทศ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหานหง สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันขงจื่อ ครั้งที่ 1/2564 มีวาระการประชุม อาทิ การแนะนำ รองศาสตราจารย์เกิ่ง จวิน ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีนคนใหม่ โดยเริ่มรับผิดชอบการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 มีวาระ 2 ปี และ รายละเอียดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถาบันขงจื่อ และ รายละเอียดการร่าง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นครฉงซิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

Scroll to Top