คณะเกษตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา การปลูกมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นายซึโยะชิ อิโต กรรมการผู้จัดการ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และผู้บริหาร บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจัยด้านมันสำปะหลังอันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มผลผลิตต่อไร่ของมันสำปะหลัง ลดต้นทุนการผลิต ให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำและธาตุอาหารมันสำปะหลัง ศึกษาและวิจัยวิธีการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น และเหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่

Faculty of Agriculture signs an MOU for academic collaboration with Asia Modified Starch Co. Ltd. in cassava development for farmers in Kalasin

https://www.kku.ac.th/10242

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา การปลูกมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
นายซึโยะชิ อิโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด

 

Scroll to Top