อธิการบดี มข. พบผู้บริหาร บุคลากร คณะสถาปัตย์ฯ ชื่นชมการนำสมรรถนะหลักด้านการออกแบบสู่บริการสังคม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร บุคลากรภายในคณะ ให้การต้อนรับ

ช่วงแรก คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอแผนการบริหารงานของคณะ ผลงานด้านต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคของทางคณะและหน่วยงานในสังกัด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้งประเด็นการบริหารจัดการ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญา ตรี โท เอก ซึ่งมีสาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม และการวางแผนภาคและเมือง การวิจัย การบริการวิชาการ การนำสมรรถนะหลักด้านการออกแบบสู่บริการสังคม การผลิตบัณฑิต รวมถึงกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ

จากนั้น อธิการบดี มข. ได้กล่าวชื่นชมการนำสมรรถนะหลักของคณะ คือ ด้านการออกแบบ วางแผน และวางฝัง มาประยุกต์สู่การบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารของคณะ อาจารย์ และบุคลากร โดยได้มีการเสนอแนะแนวทางการวัดและประเมินนักศึกษาใหม่เพื่อลดความเครียดของนักศึกษา เพราะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ดังน้ันหากนักศึกษามีความเครียดจะส่งผลต่อผลงานได้ และ อธิการบดี มข. ยังได้ให้ความเชื่อมั่นว่าที่ผ่านมาคณะมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับมากมาย มหาวิทยาลัยก็พร้อมสนับสนุนและผลักดันหากคณะต้องการยกระดับเป็นบริษัทรับออกแบบทางสถาปัตยกรรมซึ่งนักศึกษาก็จะได้มีโอกาสฝึกทำงานจริงอีกด้วย

ช่วงท้ายของกิจกรรมได้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทางคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจ และนำเสนอปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Scroll to Top