นิติฯมข. สร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนงานบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Power of Co-Creation For Sustainability) ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม สร้างแหล่งเรียนรู้และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักศึกษากับสังคมสู่การสร้างคุณค่า (Value of Law) ให้กับนักนิติศาสตร์ยุคใหม่สู่การเป็นพลเมืองโลก (global citizenship) ตามวิถีประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ.2540 และมูลนิธิเสฐียรโกเศส-นาคะประทีป ได้จัดพิธีลงนามบันทึกหลักการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายให้บรรลุเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคม รวมถึงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเขษมชาติ อารีมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ นายสุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ. 2540 และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามในบันทึกหลักการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Power of Co-Creation for Sustainability) ตอนหนึ่งว่า “จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คณะนิติศาสตร์ มข. เป็นองค์กรที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาจังหวัด สังคมและประเทศ คณะมีการปรับตัวในการทบทวนบทบาทและพันธกิจในการสร้างมูลค่า (Value of Law) ต่อสังคมและประเทศ ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม โดยคณะนิติศาสตร์ได้ปรับตัวเพื่อรองรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายที่มีความรู้ด้านกฎหมาย มีวิสัยทัศน์ (Vision) และที่สำคัญต้องแปลงคุณค่าทางด้านกฎหมายในการรับใช้สังคม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งคณะมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด สังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะจะทำหน้าที่ใน การพัฒนาคุณภาพคนในการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ในทางประชาธิปไตยและทางนิติธรรม ขยายพื้นที่การเรียนรู้จากระดับอุดมศึกษาลงไปสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และสังคม สร้างแหล่งเรียนรู้และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักศึกษากับสังคม นำไปสู่การสร้างคุณค่าและสร้าง Mindset ให้กับนักนิติศาสตร์ยุคใหม่ที่แม่นยำในหลักการและสามารถแปลงให้เป็นพลังสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป”

Scroll to Top