KKBSเปิดตลาดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ให้ นร. เรียน ป.ตรี ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต

สำนักข่าว : esankhonkaennews

URL : http://news.esankhonkaennews.com/2021/03/19/15011

วันที่เผยแพร่ : 19 มีนาคม 2564

            เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดได้จัดการปฐมนิเทศผู้เรียนในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับปริญญาตรี: KKBS PRE-B (Pre-Bachelor Degree) ในโครงการ เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  รศ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มข. ผู้บริหารจากคณะต่างๆ คณาจารย์ ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น และ นักเรียน ร่วมรับฟัง

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข. กล่าวว่า ตามที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวรายงาน กระผมมีความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) หลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี อีกทั้งยังเป็นการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรี ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เพื่อสะสมหน่วยกิต และเทียบโอนได้ด้วย

ซึ่งการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education โดยเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบในระบบ Formal Education การศึกษานอกระบบ Non-Formal Education และการศึกษาตามอัธยาศัย Informal Education มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Directed Learning และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้ดำเนินการเป็นหน่วยงานแรก ในการเปิดรับสมัครการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) หลักสูตรปริญญาตรี

ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตามกระแสการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติรอบด้านจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดขององค์ความรู้ด้านการบริหารและการบัญชี โดยเปิดโอกาสให้เรียนในรายวิชา ป.ตรี ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต เพื่อเตรียมความพร้อมในทักษะด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ให้กับผู้เรียน และฉายภาพให้เห็นถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบนิเวศของธุรกิจยุคใหม่ (Ecosystem of The New Paradigm of Business) ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (Creativity and Sustainability)

รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวและว่า“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีความยินดีที่ได้ริเริ่ม การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับปริญญาตรี: KKBS PRE-B (Pre-Bachelor Degree) ในโครงการ เรียนปริญญาตรี ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทักษะด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีกับผู้เรียน โดยผ่านการเรียนในรูปแบบ Project-Based ที่ได้ทดลองทำโครงการจริง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและปรับตัวเข้ากับแนวคิดธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

นางสาวณัฐพร พูนพิพัฒน์ ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)กล่าวว่า สำหรับวันนี้ที่ได้เข้ามาในการปฐมนิเทศ หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับปริญญาตรี KKBS PRE-B (pre -)ในโครงการ เรียน ป.ตรี ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต ซึ่งเข้าใจว่าการสะสมหน่วยกิตนี้จะมีประโยชน์ในการเรียนมหาลัยทั้งการเทียบโอนและเป็นความรู้ในการเรียนจริงๆ อยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนว่าการเรียนเทียบโอนหน่วยกิตในการเรียนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองเรียนที่นี่ด้วย

นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะฯ ได้ล่วงหน้า เพื่อให้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดขององค์ความรู้ด้านการบริหารและการบัญชี  ทำให้เห็นภาพและเข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจ  ก่อนมุ่งตรงสู่อาชีพในภาคธุรกิจหรือเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ตนเองสนใจในอนาคต  ตามแนวความคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สามารถอยู่ในระบบนิเวศของธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

Scroll to Top