นักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) โดยได้รับรางวัล 2 ประเภท ดังนี้
     1.นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลชมเชยในหัวข้อโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ จากผลงาน “การทำนายผลผลิตอ้อยจากภาพถ่ายทางอากาศโดนใช้การเรียนรู้เชิงลึก”
     2.นายกิตติพัฒน์ แดงดี นายพันธกานต์ แพรประเสริฐ และนายจิราวัฒน์ กุระขันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลชมเชยในหัวข้อโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จากผลงาน “พายายหาหมอ: แอปพลิเคชันเพื่อดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล”
     ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนั้น มี รองศาสตราจารย์กานดา สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ รองศาสตราจารย์ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในระบบการทำนายผลผลิตอ้อยจากภาพถ่ายอากาศโดยการเรียนรู้เชิงลึกฯ และให้คำแนะนำในแอป พายายหาหมอฯ

Scroll to Top