สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชูวิสัยทัศน์ให้บริการด้านระบบทะเบียนแบบชาญฉลาด และมืออาชีพ พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะทำงานกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนงาน เยี่ยมพบปะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบุคลากรของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมเข้ารับฟังจำนวนมาก

          ในช่วงแรกของการเยี่ยมพบปะ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร 2 ข้อ คือ การให้บริการด้านระบบทะเบียนและเอกสารสำคัญทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบชาญฉลาดและมืออาชีพ และการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร การรับเข้าศึกษา และสหกิจศึกษาอาเซียน อย่างมีคุณภาพและคุณค่า  โดยการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. รายงาน 6 OKRs ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ร้อยละของส่วนงานที่ใช้ระบบ OKR และมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากร (เป้าหมาย ร้อยละ 70)
  • ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา (รายได้) และรอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ (เป้าหมาย ร้อยละ 76/ 50 วัน)
  • จำนวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมด้าน Digital technology (จำนวน 3 เรื่อง)
  • จำนวนงานสะสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง หรือ Digital Workflow (จำนวน 3 งาน)
  • จำนวนระบบ Business Intelligence เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการ (จำนวน 2 ระบบ)
  • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA โดยสำนักงาน ป.ป.ช. (ร้อยละ 89)
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ด้าน ดังนี้
  • ด้านสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
  • ด้านสนับสนุนกระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • ด้านกระบวนการให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา (การบริการออนไลน์)
  • ด้านสนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน
 3. งานสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย และงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ นโยบายด้านการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่และการปรับเปลี่ยนการศึกษา และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North Eastern Scholastic Aptitude Test Center (NE-SAT)


          จากนั้น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่มาพบปะแลกเปลี่ยนกับคณะผู้บริหารของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในครั้งนี้ นอกจากการกำกับดูแล ติดตามการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานต่างๆ แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ซักถามผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับฟัง หาทางแก้ไขร่วมกัน และให้กำลังใจแก่บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในการปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงวิกฤติโควิด 19 ที่ผ่านมา  ในช่วงท้าย อธิการบดีได้เสนอให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการลองศึกษาระบบ TQA  ซึ่งเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร และนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการช่วยให้องค์กรประเมินตนเองภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กร เกณฑ์ได้พัฒนาไปสู่มุมมองเชิงระบบที่ครอบคลุม และบูรณาการการบริหารจัดการกับผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร อีกด้วย

ข่าว : นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย

ภาพ : นายอภิฉัตร มณีจักร์

Scroll to Top