สืบสานประเพณี “โฮมบุญ ฮ่วมทาน นมัสการพระพุทธโรจนปัญญา” ED Festivals

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประเพณี “โฮมบุญ ฮ่วมทาน นมัสการพระพุทธโรจนปัญญา” และ กิจกรรม“ED Festivals”ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีงาม นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานไว้จากรุ่นสู่รุ่นนั้นในฐานะนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูออกสู่สังคม จำเป็นจะต้องมีหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และต่างต้องยอมรับในความหลากหลายทางด้านศาสนา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” ถือเป็นกิจกรรมที่ควรปฏิบัติสืบต่อๆกันไป

กิจกรรมประเพณี “โฮมบุญ ฮ่วมทาน นมัสการพระพุทธโรจนปัญญา” และ กิจกรรม “ED Fesitival เทศกาลงานวัดคุณครู” เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องปี 1 จะได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความเคารพในประเพณี สมัครสมานสามัคคีกันและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมห่อข้าวต้ม การทำขันหมากเบ็ง พิธีอัญเชิญพระอุปคุต พิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ พิธีนมัสการพระพุทธโรจนปัญญา ซึ่งเป็นพระประจำคณะศึกษาศาสตร์ การรำบวงสรวง ฟังเทศน์ 3 ธรรมาสน์ทำนองแหล่อีสาน และร่วมขบวนแห่ผ้าอังสะ สรงน้ำบูชาพระพุทธโรจนปัญญา และการแสดงหมอลำศึกษาบันเทิงศิลป์

Scroll to Top