เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เยือน มข. หารือ ความร่วมมือด้านการศึกษา พร้อม จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Studies in France and Scholarship”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร H.E. Dr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ, ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะต่างๆ และคณาจารย์ ร่วมให้เกียรติต้อนรับ ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะในด้าน Smart City, High Speed Train, Medical Hub or One Health for All นอกจากนี้ยังได้หารือกันด้านทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Franco-Thai), การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส อาทิ โครงการ PHC Siam Mobility ระหว่างนักวิจัยฝ่ายไทย-ฝรั่งเศส และโครงการ Campus France, Thailand ที่เป็นหน่วยงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส

รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประเทศฝรั่งเศส อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Campus France, Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แนะแนว ให้คำปรึกษา และวางแผนศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส และปัจจุบัน Campus France, Thailand ได้แนะแนวนักศึกษาไทยกว่า 500 ราย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้สนับสนุนทุนให้บุคลากรและอาจารย์ไปศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา และมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ประเทศฝรั่งเศส กว่า 17 ราย อีกทั้งมีความร่วมมือ MOU กับสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ Groupe Developpement , The Université Lumière Lyon 2, Univerite de Franche Comte ,University of Montpellier และ University of Strasbourg

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงระยะยาว และนับเป็นบททดสอบที่ท้าทายของระบบการศึกษา ที่จะได้พัฒนาการศึกษาทางเลือกใหม่ และในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมอภิปรายวิสัยทัศน์และแนวทางร่วมกันกับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ”

นอกจากนี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Studies in France and Scholarship” ภายใต้ความร่วมมือ จาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ได้รับเกียรติจาก Mr. Benjamin Apocher, Head of Campus France, Thailand และผู้แทนจาก Campus France, Thailand ร่วมให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของการบรรยาย จัดขึ้นเพื่อ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสให้แก่นักศึกษาทุกระดับ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาต่อและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส และภายในงานมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 80 ราย

ข่าว: กองการต่างประเทศ

ภาพ: กองการต่างประเทศ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Scroll to Top