โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการให้ความรู้และการป้องกันโรค รวมทั้งการใช้อาหารทดแทนในสุกร เทศบาลตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ลงพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการให้ความรู้และการป้องกันโรค รวมทั้งการใช้อาหารทดแทนในสุกร เทศบาลตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการให้ความรู้และการป้องกันโรค รวมทั้งการใช้อาหารทดแทนในสุกร เทศบาลตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการให้ความรู้และการป้องกันโรค รวมทั้งการใช้อาหารทดแทนในสุกร เทศบาลตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิชาการ  เกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ท่าน อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการการให้ความรู้และการป้องกันโรค รวมทั้งการใช้อาหารทดแทนในสุกร โดยมี กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ จำนวน 40 คน และคณะปฏิบัติงานประเภทประชาชน บัณฑิต นักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุทอง จำนวน 13 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทัังนี้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เกิดจากการดำเนินโครงการร่วมกันอย่างบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง และส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคณะทำงานที่รับผิดชอบ จำนวน 16 ส่วนงาน ได้แก่ 1) คณะเกษตรศาสตร์ 2) คณะเทคนิคการแพทย์ 3) คณะเทคโนโลยี 4) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5) คณะพยาบาลศาสตร์ 6) คณะเภสัชศาสตร์ 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9) คณะเศรษฐศาสตร์ 10) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11) สหการวิทยา 12) คณะสัตว แพทยศาสตร์ 13) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 15) วิทยาลัยนานาชาติ และ 16)  สำนักบริการวิชาการ และส่วนงานรับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรมแก่ผู้ถูกจ้างงาน จำนวน 3 ส่วนงาน ได้แก่ 1)  คณะวิทยาศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 3) คณะศึกษาศาตร์ ในส่วนของแนวทางการบริหารโครงการ ประกอบไปด้วย การจ้างงาน (20 อัตรา ต่อ 1 ตำบล)   การ ดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามรูปแบบในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยกำหนดระยะเวลาการจ้างงานเป็นเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (U2T) คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

รวบรวมข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ข้อมูล ภาพ : นางสาวจิรานุช คุณประทุม ผู้ปฏิบัติงานโครงการพื้นที่ตำบลธาตุทอง 

มข.เดินหน้า U2T ตอบนโยบายรัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอีสาน – มหาวิทยาลัยขอนแก่น (kku.ac.th)

Scroll to Top