ศิษย์เก่าสถาปัตย์ คว้ารางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ World Craft City for Ikat (Mudmee)

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรบุรุษ พลอยวิเลิศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Brand) ขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่น : World Craft City for Ikat (Mudmee)”  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เป็นของ นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ซึ่งทั้งคู่เป็นศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งโครงการการส่งเสริมเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 2564  จัดขึ้นตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยมอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการจัดการประกวดในครั้งนี้  โดยมีพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 6 อาคาร BS 02  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานรางวัลชนะเลิศ : มนต์เสน่ห์ลวดลายมัดหมี่  มีแนวคิดวิธีการออกแบบเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ คือ ชุมชนร่วมใจก้าวไกลสู่สากล โลโก้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดึงมาจากภาพลายแก่นคูณของผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งผู้ออกแบบได้สอดแทรกความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนและรากฐานของภาครัฐ การใช้สีสันของตัวโลโก้ มีความหมาย คือ สีของชนบท / สีของธรรมชาติ คือดิน / สีของผ้าลายมัดหมี่ และ ตัวลักษณ์ของแบรนด์ที่ดึงมาจากผ้าไหมมัดหมี่ ได้มาจัดวางในรูปแบบของ pixel art เพราะมีความใกล้เคียงกับผ้าไหมมัดหมี่มากที่สุด สามารถนำมาใช้ในงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อีกด้วย

ภาพ : จักรินทร์ เงินทอง และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top