มข.เปิดการเสวนาสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

URL : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210312115242004

วันที่เผยแพร่ : 12 มีนาคม 2564

ที่ห้องประชุม 3 อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการเสวนาสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดศูนย์กลางและหน่วยประสานงานความร่วมมือด้านการเผยแพร่และส่งเสริมความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทางด้านญี่ปุ่นศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความโดดเด่นและยั่งยืน

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน” หลังจากนั้นจะเป็นการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่น และคณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเฮือนต้นนุ่น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายทุน และความร่วมมือต่างๆ มายังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและต่อยอดเป็นศูนย์กลางและหน่วยประสานงานความร่วมมือ ในการเผยแพร่และส่งเสริมความเข้าใจอันดีประเทศญี่ปุ่นให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทางด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้กับหน่วยงานระดับอุดมศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตต่อไป

Scroll to Top