คณะเกษตรศาสตร์ มข. แสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ บุคลากรคณะฯ เข้าพบมอบดอกมากาเร็ตและผลิตภัณฑ์ของคณะฯ เพื่อแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ในการนี้ได้มีการปรึกษาหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือพัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็น “Learning Center for All” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มทุกวัย จากนั้นได้เยี่ยมชมการให้บริการพื้นที่ 24 ชั่วโมงและบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top