คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.จัดการเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน”

        วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดการจัดการเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ Mr. KOBAYASHI Shigeki อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น ร่วมกล่าวเปิดงาน ซึ่งเมื่อประธานเดินทางมาถึง รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับพร้อมกับกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้น รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน ภายในงานได้มีคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานกล่าวเปิดงาน

        รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าโครงการจัดการเสวนา “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน”จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือของ Japan Foundation กรุงเทพฯ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย ประชุม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้แก่หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากการเสวนา ในเรื่อง “ญี่ปุ่นศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน”แล้วยังเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย อันจะเป็นการพัฒนาและต่อยอดการเป็นศูนย์กลางและหน่วยประสานงานความร่วมมือ ในการเผยแพร่และส่งเสริมความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทางด้านญี่ปุ่นศึกษา ให้แก่หน่วยงานระดับอุดมศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

Mr. KOBAYASHI Shigeki อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น ร่วมกล่าวเปิดงาน

        ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ด้วยสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ทำให้ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องต้องมาพูดคุยกันเพื่อเปิดรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเตรียมตัวที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความลึกซึ้งและยาวนานและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ในวันนี้เด็กไทยจำนวนมากได้มีการศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่นกันอยู่แล้วและเราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมาในหลายระดับเช่นในระดับจังหวัดได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกันกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาในหลายด้าน การจัดงานวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่ความร่วมมือในอนาคตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

        ภายในงานยังมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน” โดย ดร.ทรายแก้ว ทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่นศึกษา นักวิจัยอาวุโส สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย หัวข้อ “ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงทำงานกับแม่บ้านเต็มเวลา”โดย ผศ. ดร. ปิยวรรณ อัศวราชันย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเสวนาเรื่อง ญี่ปุ่นศึกษากับการปรับตัวของมหาวิทยาลัยไทยในยุคแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ โดย กรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมออนไซต์และออนไลน์ ร่วมกัน 3 ฝ่าย คือภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย และ Japan Foundation กรุงเทพฯ

ข่าว/ภาพ : อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top