อธิการบดี มข.ให้โอวาทและเป็นประธานเปิดการประชุมสภานักศึกษา ปี 2564 ครั้งที่ 1

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้โอวาทและเป็นประธานเปิดการประชุมสภานักศึกษา ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้โอวาทและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , นางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , และนายณัฐพล พวงคต หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี สมาชิกสภานักศึกษา มข. กว่า 40 คน เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ขอขอบคุณสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564 ทุกคนที่อาสาเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาและ พิทักษ์สิทธิ์ของนักศึกษา ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงานในฐานะสมาชิก สภานักศึกษา และขอให้ดำเนินการโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม และให้ถือ ผลประโยชน์ของส่วนรวมเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว สมกับหลักการดำเนินการของ สภานักศึกษา อันตั้งไว้ ว่า เป็นศูนย์กลางทางความคิด พิทักษ์สิทธิ์นักศึกษา มุ่งพัฒนา กิจกรรม เด่นล้ำธรรมาภิบาล

ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 นั้น สภานักศึกษามีหน้าที่กำกับและติดตามการ ทำงานของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ ตรวจสอบทรัพย์สินและการบัญชีขององค์การนักศึกษา, ประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การนักศึกษา, เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆขององค์การ นักศึกษา, พิจารณาอนุมัติร่างข้อกำหนดงบประมาณประจำปี และดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

ภาพจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแฟนเพจ

ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้หมดวาระลง เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเป็นที่เรียบร้อย โดย สมาชิกสภานักศึกษาในโอกาสได้รับความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย

ประธานสภานักศึกษา : นายภัทรกร  ศิริกุล

รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1 : นางสาวจุฑามาศ  แสงศรี

รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 2 : นายธนสิทธิ์  นิสยันต์

เลขานุการ : นางสาวเบญญาภา  แสงสาร

ประชาสัมพันธ์ : นายภานุพงศ์  ภูนาเงิน

กรรมการฝ่ายคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการนักศึกษา : นายณัฐพงษ์  เจนเขตการ

กรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ : นายจักรวาล  โทบาง

กรรมการฝ่ายประเมินผล : นายอภิรักษ์  ปัญชา

กรรมการฝ่ายธุรการ : นายวชิรวิชญ์  มีศิริ

กรรมการฝ่ายบริหารและประสานงานวิทยาเขตหนองคาย : นางสาวกิตติยา  แซ่เฮ้ง

ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี / พรหมพร ยอดแก้ว นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษากองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top