รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษย์ฯ มข. เข้ารับรางวัลรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ รับมอบรางวัล รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานมอบรางวัล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชัยพฤษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้รับ รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564 ซึ่งคณะทำงานโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เล็งเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีกิจกรรมทางสังคม มีผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ จึงคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ขณะเดียวกันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประเภทองค์กร สาขาการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2564 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทัล เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ รับมอบรางวัล รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564

ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทัล เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ต่อมาเป็นการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยประธานอำนวยการจัดงาน และชมวิดีทัศน์ “มูลนิธิเพื่อสังคมไทยกับการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย” จากนั้นจึงเป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกสาขา โดยคณะทำงานของโครงการฯ ได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

 

ข่าว/ภาพ: นางสาวภาวดี มาพันธ์

Scroll to Top