มข. มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์และรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 62

1972

12 บุคคล ผู้มีคุณูปการต่อสังคม เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ

4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีแด่ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี 2562 จำนวน 12 คน ณ ห้องออคิดบอลรูม 1 โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานพร้อมแสดงความยินดี และ รองศาสตราจารย์นายแพย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก นอกจากนี้ยังมี การบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้” โดยนายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้มอบ และมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชื่นชมยินดี มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร ผู้ติดตาม เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานแสดงความชื่นชมยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลต่างๆ ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าท่านซึ่งเป็นบุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่า และอำนวยประโยชน์อย่างสูง อุทิศตนเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยลัยและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนและครองงาน สมควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ทุกท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับรางวัลต่างๆในวันนี้อีกครั้ง การที่ท่านได้รับรางวัลในวันนี้ จะเป็นพลังใจอันสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้ท่านทั้งหลาย ประกอบคุณงามความดี และสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศชาติ และสังคมต่อไป

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านกรุณามาร่วมงานในวันนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระผมใคร่ขอแสดงความชื่นชมยินดีแต่ท่านผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และรางวัลศรีกาลพฤกษ์ประจำปี 2562 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแต่ละท่านเป็นบุคคลสำคัญที่อุทิศตนเพื่อสังคม สร้างชื่อเสียงและมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้ กระผมใคร่ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ทุกท่านที่ได้รับรางวัล ณ ที่นี้ นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงยิ่งในนามของมหาวิทยลัยขอนแก่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนและเสียสละเวลาในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังสร้างซื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศชาติและนานาชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นกำลังใจให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์และแบบอย่างของเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสังคมไทยสืบไป

ในปี 2562 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้

1. ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล เป็นบุคคลสำคัญในวงการนิติศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่ผู้พิพากษาตุลาการนั้นถือเป็นแบบอย่างของการดำรงตนของผู้พิพากษาตุลาการที่ต้องตรงตามประมวลจริยธรรมของผู้พิพากษา

2. ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตร ศรีสุพรรณ เป็นผู้บุกเบิกการวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ ด้านการควบคุมและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน จนสามารถผลักดันให้เกิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อเป็นหลักสูตรแรกของทวีปเอเชีย

3. ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรสิตวิทยา Prof.Paul J.Brindley
ศาสตราจารย์พอล เจ. บรินด์ลีย์ เป็นศาสตราจารย์ ณ Department of Microbiology , Immunology and Tropical Medicine, School of Medicine and Health Sciences, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างชาติที่ดูแลนักศึกษาในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของสถาบันวิจัยแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรโรคเขตร้อนทางการแพทย์ และมีผลงานวิจัยมากมาย

4. ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์วิชิต คลังบุญครอง ได้ผลิตผลงานทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมในรูปแบบของตำรา บทความวิชาการ ตลอดจนนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติระหว่างคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ World Crafts Council รวมถึงการศึกษาวิจัยเอกลักษณ์ที่อยู่อาศัยพื้นที่ ลุ่มน้ำโขง จังหวัดนครพนม และวิถีชีวิตวัฒนธรรมรอบบริเวณผาแต้ม เพื่อขึ้นเป็นมรดกโลก อีกทั้งได้รับรางวัลจากการออกแบบในระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก

5. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ วีระศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะการแก้ไขอาคารที่ทรุดเอียงด้วยการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง จนสามารถยกอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กสูง 5 ชั้น ได้เป็นผลสำเร็จ รวมทั้งคิดค้นวิธีการยกอาคารผนังอิฐก่อรับน้ำหนัก โดยใช้ระบบวงโค้งถ่ายแรงสามารถยกอาคารเก่าที่ทำด้วยอิฐก่อไม่มีเหล็กเสริมและมีอายุหลายร้อยปีได้เป็นผลสำเร็จ และได้จดอนุสิทธิบัตรไว้เป็นหลักฐานได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เสาเข็มประกอบรับแรงแบบผสมผสาน นอกจากนี้ ยังได้เป็นผู้คิดค้นแนวทางการจัดเรียงหินปรางค์ประธานที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ของปราสาทหินพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา

6. ปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ได้นำนวัตกรรมการจัดการแปลง ที่เรียกว่า มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เข้ามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของอ้อยให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพัฒนาพันธุ์อ้อยใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกร โดยร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมมิตรผลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลให้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นผู้คิดค้นและขยายผลนวัตกรรมการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ MitrPhol Modern Farm

7. ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ นางวันดี พลทองสถิตย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะการแสดงหมอลำ ในปีพุทธศักราช 2548 ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 4 ด้านศิลปกรรม” จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และได้ร่วมกับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างหลักสูตรดนตรีและการแสดงพื้นเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานวิจัยทางศิลปกรรมเรื่อง “การสร้างสรรค์ชุดการแสดงลำเตี้ยโนนทัน”

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 ​

1.รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 วาระติดต่อกัน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหาร การวิจัย และการศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ อาทิ รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ในการจัดงานสหกิจไทย ครั้งที่ 6 รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 และ 2561 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประเภทรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class, TQC) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้าน Social Impact Ranking 2019 โดย THE (Time Higher Education) อยู่ในอันดับที่ 15-40 ของเอเชีย และอันดับที่ 101-200 ของโลก

2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นายเดชา ศิริภัทร ตลอดระยะกว่า 30 ปี เป็นผู้เรียนรู้คิดค้นอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะวิชาความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นนวัตกรรมอย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยเกษตรกรให้รอดพ้นจากความยากจน

3. รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความขัดแย้งได้รับการยกย่องทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ มีบทบาททางการพัฒนาและแก้ปัญหาความขัดแย้ง ได้แก่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งกรณีโรงงานปิโตรเคมีกับชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เป็นต้น ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ New Zealand Order of Merit ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธ จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เป็นผู้อำนวยการสถาบันลุ่มน้ำโขง สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า

4. รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ นางสาวกาญจนา สิมะจารึก เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นในบทบาทการบริหารจัดการ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลเพื่อให้มีข้อมูลนำมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์จัดให้มีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ประสบผลสำเร็จเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลักดันการเปิดหอผู้ป่วยบริการผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดได้สำเร็จ

5. รางวัลศรีกาลพฤกษ์ สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน นายสุทธิชน รัตนยาติกุล คณะทันตแพทยศาสตร์
นายสุทธิชน มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ปี 2559 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน International Dental Physiology Quiz (IDPQ) ที่ประเทศมาเลเซีย ปี 2561 เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ในงานประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (อ.บ.ท.ท.) ปี 2562 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน The Asia-Pacific Dental Academic Excellence Competition (APDAXc) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทั้ง 3 รายการ และยังเป็นหนึ่งในผู้ประดิษฐ์และออกแบบ “ชุดอุปกรณ์ฉายคลื่นพลังงานแสงแบบปรับได้สำหรับถาดเลี้ยงเซลล์”

รศ.ดร.ไมตรี. อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

รศ.ดร.ไมตรี. อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเกณฑ์พิจารณาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่ทำงานอุทิศตน เพื่อสังคมและส่วนรวมตลอดชีวิตการทำงาน
2. เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม ได้รับการยอมรับนับถือในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน และการดำเนินชีวิต
3. เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศไทยโดยรวม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

4. สำหรับผู้ที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาคือ มีความรู้ ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้รับปริญญา

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ต้องเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยโดยรวม

KKU grants Honorary Doctorate Degrees and honorary awards 2019

ข่าว ชุตินันท์ พันธ์จรุง
ภาพ อรรถพงษ์ ฮามพงษ์