กองการกีฬา มข.จัดโครงการ จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สถานกีฬา ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม  2564 เวลา 09.00 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา จัดโครงการ “จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ อัฒจันทร์และรั้วสนามฮอกกี้ โดยได้รับเกียติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการกองการกีฬา ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมพบปะและให้กำลังใจนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาสีอัฒจันทร์ กว่า 50 คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาสถานกีฬาที่ชำรุดทรุดโทรมให้เกิดความสวยงาม สามารถใช้งานได้และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.

โอกาสนี้ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ว่า “กองการกีฬามีพื้นที่ในการให้บริการทั้งหมด ประมาณ 257 ไร่ เปิดให้บริการในเวลา 08.30 – 21.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดราชการปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ จากการให้บริการสถานกีฬาที่มีความต่อเนื่องและยาวนาน จึงนำมาซึ่งความทรุดโทรมและชำรุดของสถานกีฬาและอุปกรณ์ประกอบในการให้บริการสถานกีฬา ยกตัวอย่างเช่น อัฒจันทร์สนามกีฬากลางแจ้งก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี 2556 โดนแดดโดนฝนมากว่า 8 ปี ทำให้สีหลุดลอกและโครงเหล็กขึ้นสนิม เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการและมีความสวยงาม

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีแนวทางการดำเนินงานที่ให้มีการบูรณาการในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงสถานกีฬาระหว่างองค์กรกิจกรรมนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมใหม่ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรกิจกรรมนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่ความดี เพื่อนำไปสู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ที่เพียบพร้อมด้วย วิทยา  จริยา และปัญญา ดังปณิธานแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีกทั้งการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมกลุ่มที่นักศึกษาให้ความสนใจ และมีเวลาว่างออกปฏิบัติงานนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองและการปฏิบัติงานร่วมกับคนอื่น ทำให้เกิดการเรียนรู้ในความเป็นอยู่ในสังคม การสร้างสำนึกร่วมจิตสาธารณะ การทำจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได้อีกด้วย

ข่าว/ภาพ งานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top