สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

สำนักข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

URL : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210302192218700

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.พ. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

ที่ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการเตรียมการรองรับการพัฒนายกระดับเมืองโบราณโนนเมืองขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมืองในปี 2568

นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2564

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเวียงเก่า อำเภอบ้านไผ่ อำเภอหนองนาคำ และอำเภอชุมแพ รวมทั้งสิ้น 40 คน เป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการเตรียมการรองรับการพัฒนายกระดับเมืองโบราณโนนเมืองขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมืองในปี 2568 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

Scroll to Top