คณะเกษตรศาสตร์ ขับเคลื่อน U2T จัดฝึกอบรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ GIS

คณะเกษตรศาสตร์ ขับเคลื่อน U2T จัดฝึกอบรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ GIS

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ GIS (โปรแกรม QGIS) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ที่คณะเกษตรศาสตร์รับผิดชอบ จำนวน 17 ตำบล วิทยากรโดย อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง

โดยมี ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) เข้าร่วม จำนวน 50 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้โปรแกรม QGIS ในการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมแบบต่างๆ เช่น ตำแหน่งจุด เส้นทางคมนาคม ทางน้ำ พื้นที่ขอบเขตหมู่บ้าน/ตำบล แหล่งน้ำ ฯลฯ

Scroll to Top