การดำเนินงานโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)” ของมข. โดย รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ


ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

Scroll to Top