ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม 2  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากทุนเอกชนส่วนกลางและทุนทอฝันในวันเกิด จำนวน 61 ทุน ได้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษารับทุนดังกล่าว  ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2564   และมีมติเห็นชอบจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 529 ทุน ตามสัดส่วนจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะที่สมัครขอรับทุนการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 2,724 คน    ซึ่งในการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประเภท ข. ภาคการศึกษาปลาย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563  นี้  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาภาคการศึกษาปลาย จำนวน 590 ทุน  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  5,900,000 บาท  ประกอบด้วย

1). กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน  500 ทุน

2). ทุนการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จำนวน  12  ทุน

3). ทุนเอกชนจัดสรรดอกผล  จำนวน 17 ทุน

4). ทุนเอกชนส่วนกลาง ทุนทอฝันในวันเกิด จำนวน 61 ทุน

ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  จะดำเนินการประกาศผลทุนการศึกษาและโอนเงินให้นักศึกษาผ่านระบบ Prompt Pay  ที่นักศึกษาลงทะเบียนผูกเลขบัตรประชาชนกับธนาคารเท่านั้น ในประจำปีงบประมาณ 2564  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,270,000 บาท   เพื่อได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ประกอบด้วย

1) ทุนประเภท ก.  จำนวน 500 ทุนๆ ละ 30,000 บาท  ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,270,000 บาท

2) ทุนประเภท ข. กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี    ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1,000 ทุนๆละ 10,000 บาท  โดยแบ่งทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ  500 ทุน   รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท จึงฝากให้นักศึกษาได้ตระหนักใช้เงินทุนการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่ตนเองให้มากที่สุด

ข่าว :: นายภาคภูมิ ทิทา
ภาพ :: นายปรีดี ศรีตระกูล

Scroll to Top