พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562

9653

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญา 7,998 คน

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาเอก 290 คน ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง 149 คน ปริญญาโท 1,172 คน   ปริญญาตรี 6,387 คน รวม 7,998  คน  ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเวลา 08.50  น.  ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล  ภริยารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางสุจินดา  สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายสิรวิชญ์  หาแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 นางสาวอนันตญา  จิตรดาภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (มอดินแดง) นางสาวเปรมฤทัย  ศรีสุวรรณ์ เลขานุการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นถวายพวงมาลัยพระกร  จากนั้นจึงเสด็จเข้าสู่ห้องพิธีเพื่อพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อเสด็จออกสู่ห้องพิธี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร  ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ต่อจากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูล รายงานผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์  และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2562 ตามลำดับดังนี้

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1. ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตร ศรีสุพรรณ ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล
3. Prof.Paul J.Brindley  ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรสิตวิทยา
4. รองศาสตราจารย์วิชิต คลังบุญครอง   ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ วีระศิริ  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ    ปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
7. นางวันดี พลทองสถิตย์     ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย   ประเภทบุคคล

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น   
นายเดชา ศิริภัทร

รางวัลศรีมอดินแดง 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประเภทวิชาการ นางสาวกาญจนา สิมะจารึก ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ   หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ

รางวัลศรีกาลพฤกษ์
นายสุทธิชน  รัตนยาติกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทาน ปริญญาบัตร  และทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562    ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีนี้  ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ  ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมา จนถึงระดับที่เรียกชื่อว่าเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดแล้ว แต่ละคนคงจะได้สร้างสมประสบการณ์ ทั้งจากการดำเนินชีวิตและการเล่าเรียนมาพอสมควร  ประสบการณ์เหล่านั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เพราะเป็นทั้งข้อมูลและเครื่องมือที่บัณฑิตจะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานต่อไปได้  แม้แต่ประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ เช่น ความทุกข์ยากเดือดร้อน ความผิดหวังพลั้งพลาด หรืออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ก็ยังมีประโชน์ เพราะเป็นเสมือนบทเรียนที่ช่วยฝึกฝน หล่อหลอมและขัดเกลาบุคคล ให้มีความอดทนเข้มแข็ง มีความมานะพยายาม มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิดและมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้น ซึ่งจะเป็นคุณอย่างยิ่งแก่การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในภายหน้า  จึงขอให้บัณฑิตได้พิจารณาให้ซาบซึ้ง ถึงคุณค่าของประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้ผ่านพบมา แล้วแปรเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งนั้นให้เป็นพลังอันกล้าแกร่ง ที่แต่ละคนจะนำไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานสืบไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสวัสดีทั่วกัน”

ข่าว  / ภาพ :  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Degree Certificate Conferring Ceremony 2019