มข. ร่วมเอกชน MOU “พาสปอร์ตวัคซีน” สร้างความเชื่อมั่นบุคลากร เล็งเป็นต้นแบบ วิกฤติ COVID ไทย

วันนี้ ( 25 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เมดิเซนต์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด เรื่อง การจัดทำระบบจัดการข้อมูลภูมิคุ้มกันและหนังสือเดินทางสุขภาพด้วยเทคโนโลยีบล็อกเซน ( Immunization Information System and Blockchain – based Health )   นำโดยรศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์เดโชวัต พรมดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมดิเซนต์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม สัญญาฉบับนี้มีแนวทางความร่วมมือระหว่างกันเป็นเวลา 1 ปี โดยที่บริษัทฯ จะพัฒนาระบบอ้างอิงจากข้อแนะนำขององค์กรอนามัยโลก พร้อมทั้งจัดทำหนังสือเดินทางบนเทคโนโลยีบล็อคเซนในรูปแบบ เว็บแอปพลิเคชันและสมาร์ทแทรค ตลอดจนพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่มีความมั่นคงและปลอดภัยจากโลกไซเบอร์  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5  ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สืบเนื่องจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9 .00 น. มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาและงบประมาณระหว่างบริษัท เมดิเซนส์ อินเทลลิเจนซ์จำกัด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบแผนงานการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลภูมิคุ้มกันและหนังสือเดินทางสุขภาพด้วยเทคโนโลยีบล็อกเซน ( Immunization Information System and Blockchain-based Health ) หรือ พาสปอร์ตวัคซีน กระทั่งวันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ โดยมีความมุ่งหวังให้ระบบข้อมูลนี้สามารถบันทึกและเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานดิจิทัลของระดับสากลได้ บนพื้นฐานความร่วมมือและเป้าหมายเดียวกันที่จะนำไปสู่การเป็นระบบจัดการข้อมูลต้นแบบของประเทศไทยการดำเนินงานมีแนวทางความร่วมมือ MOU ( Memorandum of Understanding ) ซึ่งจะมีการดำเนินการร่วมกัน พร้อมทั้งทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผ่านความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย โดยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินงานเท่าที่จำเป็น ตลอดจนจะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท ตามที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นสมควร โดยบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ใช้งานระยะแรก ต่อมาคือบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพ บุคลากรอื่น ๆ และนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตามลำดับ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ ระบบจัดการข้อมูลภูมิคุ้มกันและหนังสือเดินทางสุขภาพด้วยเทคโนโลยีบล็อกเซน ถือเป็นระบบจัดการข้อมูลที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศและหลาย ๆหน่วยงานได้นำไปปรับใช้ในสถานการณ์โควิดได้ อีกทั้งมองว่า ในอนาคตอันใกล้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำเป็นต้องมีการว่าจ้างหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยให้การดำเนินงานของบุคลากรและสุขภาพ ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนผู้รับบริการวัคซีนต่อไป”

ด้านนายแพทย์เดโชวัต พรมดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมดิเซนต์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

ด้านนายแพทย์เดโชวัต พรมดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมดิเซนต์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ได้กล่าวถึงความสำคัญในการให้การสนับสนุนของการดำเนินครั้งนี้ว่า  “ระบบจัดการข้อมูลภูมิคุ้มกันและหนังสือเดินทางสุขภาพด้วยเทคโนโลยีบล็อกเซน ที่บริษัทได้นำมาพัฒนาเพื่อให้เป็นระบบข้อมูลดิจิทัลตามมาตรฐานสากลนี้ถือเป็นครั้งแรก เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งยังเป็นระบบที่สามารถเก็บประวัติข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของผู้รับบริการวัคซีนได้อีกด้วย ”

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมลงนามในฐานะพยานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังนี้ รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น , ผศ.ดร.ภัทรวิทย์  พลพินิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล , รศ.นพ. อภิชาต  จิรวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ , รศ.นพ.ชลธิป  พงศ์สกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพชุมชนคณะแพทย์ศาสตร์ , รศ.ดร.พญ.เนสินี  ไชยเอีย หัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ และนายแพทย์ธนภพ  ณ นครพนม นักวิชาการด้านสารสนเทศสุขภาพ พร้อมทั้งพยานฝ่ายบริษัทเมดิเซนส์ อินเทลลิเจนซ์ ได้แก่ นายเมธัส  แก้วทรายขาว  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี, นายสถิต  แก้วบุดดา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และ นายคีตลักษณ์  กำจัดพาลภัย กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

การลงนามบันทึกข้อความข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทเมดิเซนส์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงประชาชนในช่วงสถานการณโควิด โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นระบบต้นแบบของประเทศไทยในอนาคตได้

KKU signs MOU with the private sector for “Immunity Passport” to build confidence among staff members and to have an implementation model for the COVID crisis in Thailand

https://www.kku.ac.th/9982

นางสาวจิราพร  ประทุมชัย / นางสาวทิตาวีร์ การรัมย์ นักศึกษาฝึกสหกิจ

Scroll to Top