คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญประชาชนเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและประชาชนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนจองการรับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี2564

โดยการแสกนผ่าน QR CODE หรือคลิกลิงค์ที่นี่ https://shorturl.asia/sKGJo

หรือโทรติดต่อที่ หน่วยระบาทวิทยาโรคติดต่อ ในวัน-เวลาราชการ 043 363 568, 043 363 573

โดยเปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2564

เริ่มให้บริการฉีด(นัดหมายล่วงหน้า) ในวันที่ 3 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2564เพื่อลดความแออัด และความสะดวกของผู้รับบริการ

โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สามารถรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้แก่

☻หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

☻ ผู้สูงอายุ อายุ 65 ปีขึ้นไป

☻ เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปี

☻ ผู้พิการทางสมองที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

☻ ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

☻ ผู้มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

☻ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค( โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ ไตวาย เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับยาเคมีบำบัด)