มข. จับมือ มช. พัฒนาระบบ Smart Gate บันทึกประมวลผลป้ายทะเบียนเข้าออกประตูมหาวิทยาลัยอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบ Smart Gate บันทึกและประมวลผลป้ายทะเบียนการเข้าออกประตูมหาวิทยาลัยอัตโนมัติ มุ่งพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด Smart Security System โดยพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี License Plate Recognition

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Video Conference System ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมโครงการความร่วมมือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Smart Security System) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นายเกษม ภูธรรมะ ผู้อํานวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย นายวีระพันธ์ บุตรมาตย์ วิศวกรไฟฟ้า ชํานาญการ นายวณัช พาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ และ นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ และ ผศ.ดร.ชาย รังสิยากูล รองผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ

ภายในการประชุมโครงการความร่วมมือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Smart Security System) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ได้บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบาย แนวทางความร่วมมือพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และยังได้มีการหารือแนวทางการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ ระบบ Smart Gate ระบบ LPR กล้องบันทึกและประมวลผลป้ายทะเบียนรถ ระบบแสดงและรายงานผลยานพาหนะผ่านประตูเข้าออก มหาวิทยาลัย และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายการสร้างมาตรการและสร้างระบบความปลอดภัยสูงสุดแก่ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ คณะผู้บริหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงต้องการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ หรือ Smart Security System โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี License Plate Recognition ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบันทึกการเข้า – ออกประตูมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นต้นแบบที่สามารถพัฒนาระบบดังกล่าวได้สําเร็จ”

Scroll to Top