อาจารย์คณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร OTOP นวัตวิถีบ้านสีกายเหนือ ตำบลสีกาย จังหวัดหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ให้เป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มธุรกิจชุมชน ในจังหวัดหนองคาย จำนวนทั้งหมด 69 คน โครงการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ต่างๆ 2) เพื่อติดอาวุธด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการตลาดให้ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ในโครงการอบรมครั้งนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม อันได้แก่ 1.ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 2. จัดหางานจังหวัดหนองคาย 3. แรงงานจังหวัดหนองคาย 4. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5. ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย เข้ามาพบปะและให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เรื่อง แรงงาน ความช่วยเหลือธุรกิจชุมชน และการเยี่ยวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด 19 อีกด้วย

ข่าว : ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

Scroll to Top