KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียนรู้พืชไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว ก้าวสู่ KKU Great Place to Live

KKU Short Video Clip : แปลงคัตเตอร์และมาร์กาเร็ต พื้นที่เรียนรู้พืชไม้ดอกผสานการท่องเที่ยว ก้าวสู่ KKU Great Place to Live

คณะเกษตรศาสตร์ มข. พัฒนาพื้นที่ภายในอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร สร้างแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา โดย ทำแปลงปลูกพืชไม้ดอก อาทิ ดอกคัตเตอร์ และดอกมาร์กาเร็ต พร้อมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาคม มข. และผู้มาเยี่ยมเยือน พิเศษกับ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมบอกเล่าเรื่องราว

English Version

Scroll to Top