KKU Short Video Clip : มข. นำร่องพัฒนา กัญชา เพื่อใช้ในทางการแพทย์

KKU Short Video Clip : มข. นำร่องพัฒนา กัญชา เพื่อใช้ในทางการแพทย์

เกิดกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ในเมืองไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการเพาะพันธุ์กัญชา เน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์กัญชาเพื่อการแพทย์ พัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อให้ได้สายพันธุ์เฉพาะที่ดีที่สุด สร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษา ปลอดภัย และถูกกฎหมาย

Scroll to Top