ห้องสมุดถ่ายทอดประสบการณ์การจัดประชุมวิชาการออนไลน์ในยุค COVID-19 ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางยุภาพร ทองน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ นำทีมงานบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ให้บุคลากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น จำนวน 15 คน เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1300  ชั้น 3 อาคาร 1 โดยเข้าศึกษาดูงานการติดตั้งและใช้งานระบบออนไลน์ Application Zoom พร้อมการฝึกสร้างการประชุมออนไลน์รวมถึงการใช้โปรแกรม OBS เพื่อถ่ายทอดสดจนนำไปใช้ต่อได้

ซึ่งทางสำนักหอสมุด ได้มีประสบการณ์การจัดประชุมวิชาการ Pulinet2021 The 11th Pulinet Online National Conference “New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges ในวันที่ 6-7 มกราคม 2564 เป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในรูปแบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของสถานการณ์ COVID-19

รายงาน/ภาพ : อัคริมา สุ่มมาตย์

Scroll to Top