มข.เล็งเปิดหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง รับตลาดแรงงานในอนาคต

สำนักข่าว: ผู้จัดการออนไลน์

URL: https://mgronline.com/local/detail/9640000008600

วันที่เผยแพร่: 2ึ8 ม.ค. 2564

ศูนย์ข่าวขอนแก่น – ม.ขอนแก่น ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ High Speed Train แย้มอาจร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับตลาดแรงงานในอนาคต

วานนี้ (27 ม.ค.) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 อาคารสิริคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการ High Speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือจากตัวแทนคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกว่า 10 ท่าน เช่น รศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝายการต่างประเทศ ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.นพ.ชาญชัย เปิดเผยถึงความเป็นมาของโครงการ High Speed Train ดังกล่าวว่า เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยอาจจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพป้อนตลาดงานสำคัญในอนาคต

ซึ่งประเทศไทยมีโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย (Thailand High-speed Rail Project) อันเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศ มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ และการดำเนินงาน เพื่อการจัดทำหลักสูตร High Speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจะมีการเตรียมการ แผนการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนต่อไป

Scroll to Top