ศึกษาศาสตร์ มข. ออกแบบหลักสูตรเพื่อพลิกโฉมบัณฑิตศึกษาทางการศึกษาตอบสนอง Education 2030

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Curriculum Transformation by Design Thinking for Education” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร และ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเป้าหมายในระดมสมองมองจุดอ่อนจุดแข็งของหลักสูตรต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ร่วมถึงการนำศาสตร์องค์ความรู้ในแต่ละด้านผนวกกับเทคโนโลยีนำมาบูรณาการในการสร้างหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และหลักสูตรอบรม Upskill และ Reskill ของครูประจำการ โดยมุ่งผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งสนองนโยบาย Education Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และประกาศเกณฑ์อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้เมื่อปลายปี 2563 เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความรู้ความสามารถทันสมัยและก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาของโลกในทศวรรษ ปี 2030

 

Scroll to Top