บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการถ่าย เพื่ออาชีพในการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล

 

วันที่ 26 มกราคม 2564 ด้วยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนชุดวิชา HS 213 304 การสร้างสรรค์เนื้อหาสาระดีจีทัล สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายบริพัตร ทาสี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพติจิทัล เพื่ออาชีพในการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล”

ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ได้จัดในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น Zoom โดยมี อาจารย์ ดร.กิตติยา สุทธิประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดูแล และเสริมทักษะการเรียนรู้ ให้กับนักนักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom กว่า 50 คน

Scroll to Top