นักศึกษาจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 57 ปี การสถาปนา 25 มกราคม 64

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 57 ปี 25 มกราคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เรียนรู้การแบ่งเวลาว่างไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการสร้างเสริมความรัก ความภาคภูมิใจ ความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา อีกทั้งการเชื่อมโยงระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ผ่านศาลเจ้าพ่อมอดินแดงแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ได้จัดสร้างและดูแลโดยศิษย์เก่า การมีกิจกรรมร่วมระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่เชื่อมประสานความรักความผูกพัน และลดช่องว่างระหว่างวัยของคนในยุคปัจจุบัน

การจัดกิจกรรมจิตอาสา มีนักศึกษาเข้าร่วม ภาคเช้า 57 คน และภาคบ่าย 57 คน ทำคามสะอาดบริเวณศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง  ลานกิจกรรม และรอบอาคารที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า ฯ เพื่อให้เกิดความสะอาด งามตา อีกทั้งในช่วงฤดูแล้งใบไม้ร่วงหล่นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จัดการได้ไม่ทั่วถึง การทำจิตอาสาในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการใบไม้และขยะด้วยอีกส่วนหนึ่ง

นางสาวปิยะพร เพชรศรี นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “การทำจิตอาสาทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำประโยชน์ให้สังคม การทำจิตอาสาครั้งนี้ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การใช้ทั้งแรงกาย แรงใจในการทำงานนั้น ทั้งสองสิ่งช่วยให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส มีความสุข และเห็นคุณค่าของตัวเอง การทำจิตอาสาครั้งนี้ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างคณะที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  หลังจากทำจิตอาสาทำให้เห็นว่าทุกคนช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ มีความสามัคคี ส่งผลให้บริเวณที่ทำความสะอาดน่าอยู่ขึ้นทั้งสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมของคนในมหาวิทยาลัย”

 

นางสาวจิรัฏฐิติกาล คำยอด นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “การทำจิตอาสาในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง ยกระดับจิตใจ ให้มีจิตอาสาจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือคนอื่น เกิดคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นกลไกในการสร้างบุคลากรที่มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม เกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กัน”

 

นายบูรพา สุวรรณมาศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า “การทำจิตอาสาทำได้ง่าย ๆ เริ่มกับตัวเรา ทำให้เกิดเป็นนิสัย และการทำจิตอาสาในวันนี้ทำให้บริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดงสะอาด ได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ที่พึ่งทางใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

 

นางสาวชนิกานต์ เบ้าทอง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า “การมาทำจิตอาสาในครั้งนี้ได้เรียนรู้กับเพื่อนใหม่ต่างคณะ และมีความรู้สึกดีที่ได้ทำจิตอาสา”

 

นายสราวุฒิ โหมดนอก นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ แสดงทัศนะว่า “การทำจิตอาสาในครั้งนี้ช่วยให้พื้นที่บริเวณรอบศาลเจ้าพ่อมอดินแดงสะอาดขึ้น ได้เห็นความร่วมมือจากเพื่อนต่างคณะ ที่ช่วยเหลือกันจนงานเสร็จ ทำให้มหาวิทยาลัยสะอาดมากขึ้นและมีความน่าอยู่”

 

นางสาววรัญญาภรณ์ เติมจิตร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า “การทำจิตอาสานั้น ช่วยฝึกให้ตนเองมีจิตสาธารณะ รู้จักทำเพื่อส่วนรวม อีกทั้งบริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น และเป็นการแสดงถึงว่ามหาวิทยาลัยของเรามีนักศึกษาที่มีจิตอาสา รู้จักทำประโยชน์ต่อส่วนรวม”

 

 

ข่าว : ภาสกร  เตือประโคน

ภาพ :  นักศึกษาจิตอาสา

Students volunteer in the University development on the occasion of the 57th KKU Anniversary on January 25, 2021

https://kku.ac.th/8453

 

Scroll to Top