ห้องสมุด ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ในยุค COVID-19 ให้กับทางบัณฑิตวิทยาลัย

ทีมงานห้องสมุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ในยุค COVID-19 ให้กับทางบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ระหว่างทีมงานสำนักหอสมุดและทีมงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้อง 2202 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์) The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งทางสำนักหอสมุด ได้มีประสบการณ์การจัดประชุมวิชาการ Pulinet2021 The 11th Pulinet Online National Conference “New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges ในวันที่ 6-7 มกราคม 2564 เป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในรูปแบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของสถาณการณ์ COVID-19

รายงาน: อัคริมา สุ่มมาตย์
ภาพ : นิติยา ศรีวรเดชไพศาล

Scroll to Top