อธิการบดี มข. พบปะ สถาบันภาษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะคณะผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในช่วงแรก  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานจากผู้บริหาร อาจารย์ประจำ และบุคลากรจากสถาบันภาษากว่า 30 คน เพื่อทราบถึงปัญหา ทั้งประเด็นทิศทางการดำเนินงานของสถาบันภาษา การเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ ของอาจารย์ การวิเคราะห์อัตรากำลัง การทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ความก้าวหน้าของบุคลากร และสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ บุคลากรภายในสถาบันภาษาเพื่อสะท้อนความผาสุกขององค์กร

ในช่วงท้ายของกิจกรรม อธิการบดีได้มีการเปิดโอกาส ให้บุคลากร ของสถาบันภาษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาสถาบันภาษาร่วมกันต่อไป

 

ข่าว : นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย
ภาพ : นายอภิฉัตร มณีจักร์

Scroll to Top