ฝ่ายดิจิทัลร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ มข. มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนยืมเรียนออนไลน์

    เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 มกราคม 2564 รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษายืมใช้ในการเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยการดำเนินการเช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคจำนวน 1,350 เครื่อง จากฝ่ายดิจิทัลจัดหามาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ซึ่งได้เริ่มให้บริการยืมเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นมา

   รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เผยว่า สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้สำรวจความต้องการของนักศึกษาที่ขาดแคลนได้และมีความจำเป็นอย่างแท้จริงได้มีโอกาสขอยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคในการเรียนออนไลน์ โดยให้คณะต่างๆสำรวจความประสงค์ของยืมใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือพัฒนานักศึกษาของคณะ ในภาคปลายนี้จำนวน 151 คน ประกอบได้ด้วย
1. นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 7 คน
2. นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 5 คน
3. นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 3 คน
4. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 24 คน
5. นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 13 คน
6. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน
7. นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 23 คน
8. นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 คน
9. นักศึกษาเกษตรศาสตร์ จำนวน 65 คน

   นักศึกษาจำนวน 151 คน จะได้รับสิทธิ์การยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ตลอดภาคการศึกษา โดยมีกำหนดยืมถึง 3 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังสามารถยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคได้ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบยืมได้ 7 วัน ยืมได้ 4 ครั้ง ณ เคาน์เตอร์ยืมโน๊ตบุ๊ค ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว: นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

ภาพ: นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

Scroll to Top