คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือสร้าง Academic Partnership พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษารองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี อาจารย์ไพทูร นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย (มอดินแดง) อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  อาจารย์พรภวิษย์ ปัญญาสิทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

โอกาสนี้ได้ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การบูรณาการหลักสูตรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการบริการวิชาการเพื่อสังคม มีแนวทางดังนี้

  1. การพัฒนาหลักสูตร Pre-University หรือ Pre-degree สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  2. การออกแบบห้องเรียน Law and Social Justice ในโรงเรียน
  3. การบริการวิชาการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน โดยสร้างเครือข่ายจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูในโรงเรียน ที่มีความสนใจด้านกฎหมาย
  4. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Problem Base Learning และ Phenomenal Base Learning (PBL)

ซึ่งจะได้มีการสร้างสรรค์และออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยมีเป้าหมายดำเนินการในปีการศึกษา 2564 นี้

Scroll to Top