มข.เตรียมปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชายที่ 10 และ 11 บรรเทาความเดือดร้อน ช่วงวิกฤติ โควิด – 19

147

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มกราคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 /2564 ที่ห้องประชุมสารสินชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชายที่ 10 และ 11 ตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา 2563 และการขอปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชายที่ 10 และ 11 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 /การหารือนโยบายการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แบบพหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ และการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note)หลักสูตร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย