มข. ผนึก ป.ป.ช. จัดประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศ เรื่องงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศในการใช้หลักสูตรต้านทุจริต

527

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดประชุมทางไกล(VDO Conference)ผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศ เรื่องงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศในโครงการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมทางไกล(VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จุดเน้น ในการยกระดับตัวชี้วัดตามแผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้น รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ หัวหน้าโครงการวิจัย และ ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ และ ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส คณะนักวิจัยร่วมกันกล่าวถึงงานวิจัย ดังนี้ บทบาทของสถานศึกษากับการประเมินพฤติกรรมและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แนวทางการวิจัยเพื่อการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ ยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กรอบแนวคิดและเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มเป้าหมายและวิธีได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมาย และการใช้งานระบบ Thai Youth Integrity เพื่อประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก ผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด อปท. ผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเมืองพัทยา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดกระทรวง อว. กว่า 3,000 คน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้