คณะนิติศาสตร์ จับมือ KKBS สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษารุ่นที่ 1 เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการ Entrepreneurial Lawyer สร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการะหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน และอาจารย์ณรงค์วิทย์ มหาศิริกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ และ ผศ.ดร.อารีย์ นัยพินิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) เป็นการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีตามโครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ที่มีความยืดหยุ่นต่อการ เปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการะหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายในศตวรรษที่ 21 ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยลักษณะเด่นที่สำคัญของโครงการ คือการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลลัพธ์ให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ในลักษณะ Action Learning และฝึกทักษะ Creative and Design ในการสร้างสรรค์และออกแบบ Start up ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที มีทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่ Thailand 4.0

โครงการฯนี้ถือเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มีสิทธิเข้าศึกษาต่อและเทียบเท่ารายวิชาในระดับปริญญาโท M.B.A. วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี

 

Start Local, Go Global

#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top