อธิการบดี มข. ร่วมประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือพร้อมติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย เพื่อหารือและรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย และ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมผูู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

ทั้งนี้การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ติดตามความก้าวหน้า และ ให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยการประชุมแต่ละครั้ง จะมีเจ้าภาพหมุนเวียน 3 ฝ่าย  ประกอบด้วย การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาตร์มีกองยุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพ การประชุมด้าน TQC กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเจ้าภาพ

ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ ข่าว : รวิพร สายแสนทอง

Scroll to Top