มข.จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย แบบเว้นระยะห่างและผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 จัดแบบเว้นระยะห่าง และมีระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยมี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมซึ่งภายในห้องมีการจัดแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคระบาด และการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

การประชุมครั้งนี้ได้มีวาระการประชุมหลายเรื่อง อาทิ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงนโยบายการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : อภิฉัตร มณีจักร์
ข่าว : พรหมพร ยอดแก้ว / วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์

Scroll to Top