อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คืออะไร?

237

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นของ ศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดังนั้น จึงใครขอความร่วมมือท่านแสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ อัตลักษณ์ นักศึกษามข.ที่ควรจะเป็น และสามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

——ข้อความเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะอัตลักษณ์ ของนศ.มข. ——
– ปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion)
– วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ประพฤติดี ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่การเรียนดีและคิดดี
– มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
– Global Frontier

//ตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นเช่น — อดทน / สู้งาน / กล้าคิด / กล้าทำ / ปรับตัว / พร้อมใช้งาน / ผู้นำ / กิจกรรมเด่น .
// แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมทำแบบสำรวจได้ที่ QR CODE หรือคลิก https://kku.world/ejc7f