อธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13/2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. รองศาตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมในฐานะประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13/2563 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  รองอธิการบฝ่ายการต่างประเทศ  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์  หัวหน้างานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์  และบุคลากรกองยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ได้มีการรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รวมทั้งการพิจารณา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งการพิจารณา ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567

สำหรับการประชุม คณะกรรมการฯ ยังได้มีการปรึกษาหารือ ในวาระต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะมีการจัดประชุมดังกล่าวนี้ จะจัดขึ้น ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับการประชุม ได้ที่โทรศัพท์ 043 009 700 ต่อ 50401, 50461 หรือ 095 167 1143

 

Scroll to Top