การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19/2563

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19/2563 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด19  มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประกอบด้วย รองอธิการบดี ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนักในการประชุม มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีการวางแผนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันสถานการณ์โควิด 19 อีกด้วย


       ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร
(สำนักงานอธิการบดี)โทรศัพท์ / โทรสาร : 043-202190 ภายใน 48192 (ผอ.) 48193, 48194
อีเมล : meeting@kku.ac.th เว็บไซต์ https://council.kku.ac.th/

ข่าว : ชุตินันท์ พันธ์จรุง
ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

Scroll to Top