ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมภาคสนามร่วม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ เดินทางร่วมกับ รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  จำนวน 694 คน

โดยการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 38 โดยลักษณะปฏิบัติการเป็นแบบกระบวนการเรียนรู้และเนื้อหาในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกัน หรือ IPE Inter-professional Education โดยฝึกปฏิบัติการร่วมกันในคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12 พื้นที่จาก 4 อำเภอ ทั้ง อ.น้ำพอง อ.ซำสูง อ.บ้านแฮด และ อ.บ้านฝาง ในจังหวัดขอนแก่น รูปแบบการฝึกในปีนี้ มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ Covid-19 ซึ่งคาดว่าโรคระบาดยังมีอยู่ตลอดปี 2563 จึงมีการจัดที่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก และการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีทั้งหมดเป็นออนไลน์ การฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ยังคงมีอยู่ แต่ปรับเปลี่ยน นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานแบบไปเช้า-เย็นกลับ จะไม่มีการพักค้างคืนในพื้นที่

ซึ่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางเยี่ยมชมพร้อมให้ข้อแนะนำ พร้อมมอบอาหารว่างและผลไม้กับนักศึกษาในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 4 อำเภอ คือ อ.น้ำพอง อ.ซำสูง อ.บ้านแฮด และอ.บ้านฝาง อีกด้วย

Scroll to Top