สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ( วันที่ 2 )

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะสหวิทยาการ ตามลำดับ จำนวน 2,210 คน (วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 จำนวน 4,450 คน) รวมจำนวนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ทั้งสิ้น 6,660 คน

โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา 9.18 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายสุจินต์  หลีสกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พล.ต. คณธัช  ชนะกาญจน์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23  พล.ต.ต. พุฒิพงศ์  มุสิกูล  ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล  ภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   นายสุนทร อรุณานนท์ชัย นายคุรุจิต นาครทรรพ  นายสุรพล เพชรวรา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเสด็จเข้าสู่ห้องพิธีเพื่อพระราชทานปริญญาบัตร

 

เมื่อเสด็จออกสู่ห้องพิธี กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร จากนั้นประทับพระราชอาสน์ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563 ตามลำดับดังนี้ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะสหวิทยาการ

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทาน ปริญญาบัตร  และทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563   ความว่า “พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอยของทุกคน ไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้น หากยังรวมถึงครอบครัว ครูบาอาจารย์ และผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อบัณฑิตด้วยความสำเร็จดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่ และเชื่อว่าทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีก บัณฑิตเองก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ก็ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายหน้า. จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนำความสำเร็จทางการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิต โดยนำความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิต ไปใช้ประกอบอาชีพการงาน สร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ. ถ้าทำได้บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง สมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจ และทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนา

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและผู้มาร่วมประชุมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน”

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกตามลำดับดังนี้

 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวายภาพวาดสาทิสลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา
 2. ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวาย กระเช้าผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 กระเช้า
 3. รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ทูลเกล้าฯ ถวาย ผ้าไหมพื้นเมือง จำนวน 1 ชุด
 4. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ผ้าไหมพื้นเมือง จำนวน 1 ชุด
 5. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวาย ผ้าไหมพื้นเมือง จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562-2563 มีผู้ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญาเอก 255 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 157 คน ปริญญาโท 981 คน ปริญญาตรี 6,633 คน รวมทั้งสิ้น 8,026 คน ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาพ / ข่าว :  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn confers degree certificates to the 2020 graduates of Khon Kaen University (Day 2)

https://kku.ac.th/8300

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kkuthailand&set=a.3497918936924269

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top