มข.เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนสร้างผลงานแก่มหาวิทยาลัยและสังคม ในงานงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี 2563

        วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณรางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำประจำปีพุทธศักราช 2563 ที่ห้องออคิดบอลรูม 1-2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณตามลำดับ โดยมีผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณรางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณบดี ตัวแทนคณะหน่วยงาน อดีตอธิการบดี และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานและมาร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

        พิธีเริ่มขึ้นในเวลา 18.30 น.ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี ความว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานแสดงความชื่นชมยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลต่างๆ ในวันนี้ ในปีพุทธศักราช 2563 นี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านซึ่งเป็นบุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่า และอำนวยประโยชน์อย่างสูง อุทิศตนเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตนและครองงาน สมควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติ
        “ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ทุกท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับรางวัลต่างๆในวันนี้อีกครั้ง การที่ท่านได้รับรางวัลในวันนี้ คงจะช่วยเป็นพลังใจอันสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้ท่านทั้งหลาย ประกอบคุณงามความดี และสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่ ประเทศชาติ และสังคมต่อไป” ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณความว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านกรุณามาร่วมงานในวันนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระผมใคร่ขอแสดงความชื่นชมยินดี แด่ท่านผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแต่ละท่านเป็นบุคคลสำคัญที่อุทิศตนเพื่อสังคม สร้างชื่อเสียงและมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้ กระผมใคร่ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ทุกท่านที่ได้รับรางวัล ณ ที่นี้ นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงยิ่ง
        “ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนและ เสียสละเวลาในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศชาติและนานาชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นกำลังใจให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์และแบบอย่างของเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสังคมไทยสืบไป” รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าว

        สำหรับบรรยากาศในพิธีครั้งนี้ได้มีการจัดฉายวีดิทัศน์เกียรติประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ หลังจากนั้นจึงได้มีการมอบช่อดอกไม้และภาพถ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลต่างๆ โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้กล่าวแสดงความรู้สึก ท่ามกลางผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากที่มารอแสดงความยินดีด้วยการมอบสิ่งของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกันอย่างอบอุ่นและเป็นเกียรติ สำหรับผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวความตอนหนึ่งว่า “กระผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้เกียรติพวกเรา ในการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำหน้าที่ในฐานนะสถาบันอุดมศึกษาหลักมาถึงวันนี้ผมใคร่ขอแสดงความชื่นชมในผลงานจากประจักษ์พยานที่จากศิษย์เก่าที่ออกไปปฏิบัติงานทั่วประเทศ ในอนาคตหลังประเทศผ่านพ้นวิกฤตการระบาดของโรคแล้วเชื่อว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิกฤตต่างๆให้กับประเทศได้กลับมาสู่ภาวะปกติสุข หากมีสิ่งใดที่จะสามารถรับใช้มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง”

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

        นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า “ในการทำหน้าที่ที่ผ่านมาไม่อาจรับได้ว่าเป็นผลงานของตนเองโดยตรง เป็นการได้รับเกียรติและโอกาสจากผู้ใหญ่หลายท่านที่ให้ความไว้วางใจ ผมเป็นเพียงฟันเฟืองกลไกเล็กๆที่รับฟังนำนโยบายและข้อมูลที่ถูกต้องจากอาจารย์แพทย์ผู้ใหญ่ผู้อาวุโสมาเพื่อเผยแพร่ทำความเข้าใจ การได้รับเชิดชูเกียรติครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและตื่นเต้นกับเกียรติที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งต้องขอบคุณทุกท่านทั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติอย่างสูงเป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานครั้งต่อไป ตลอดจนกำลังใจจากครอบครัวในการทำหน้าที่ผ่านแรงกดดันต่างๆมาได้

ดร.วิรไท สันติประภพ ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

        1 ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
        2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
        3 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดร.วิรไท สันติประภพ
        4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร
       5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

        รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณรางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประกอบด้วย
        1 รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        2 รางวัลพระธาตุพนมทองคำ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา
        3 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
         นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
         ดร.อัมพร พินะสา ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
       4 รางวัลศรีมอดินแดง
         ประเภทบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์ พยาบาลประจำการดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม งานบริการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 5 รางวัลศรีกาลพฤกษ์สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์
        6 รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมศักดิ์ เทียมเก่า อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ ประเภทนิติบุคคล บริษัทโฆษะโฮลดิ้ง จำกัด

คุณ ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือโฆษะกรุ๊ป (ขอนแก่น) รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประเภทนิติบุคคล

        ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ได้รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำประเภทนิติบุคคล บริษัทโฆษะโฮลดิ้ง จำกัด โดย คุณ ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือโฆษะกรุ๊ป (ขอนแก่น) ซึ่งได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 100,000 บาท ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตลอดจนให้การให้โอกาสทางการศึกษาด้วยการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับเงินรางวัลแล้วได้แสดงเจตจำนงมอบเงินดังกล่าว เข้าสู่กองทุนเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ เสร็จสิ้นพิธีเป็นการบันทึกภาพร่วมกันและเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว อุดมชัย สุพรรรวงศ์

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top