นักศึกษาจิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้จัดกิจกรรมจิตาสาพัฒนาศาลเจ้าพ่อมอดินแดง “ปลูกดาวเรืองวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล” 5 ธันวาคม  2563  และกำหนดให้มีนักศึกษาจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองและไม้ประดับ และพัฒนาพื้นที่รอบศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ระหว่างวันที่ 5-6  ธันวาคม  2563

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาปลูกดาวเรืองวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2563 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศาลเจ้าพ่อมอดินแดง อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาที่มีจิตอาสา ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รอบศาลเจ้าพ่อมอดินแดงร่วมกัน และการเชื่อมโยงระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพราะศาลเจ้าพ่อมอดินแดงได้เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาตั้งแต่แรกตั้งมหาวิทยาลัยจวบจนปัจจุบัน ผ่านกาลเวลามาหลายทศวรรษ อีกทั้งศาลเจ้าพ่อมอดินแดงในปัจจุบัน ก็เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ระดมทุนทรัพย์พัฒนาและก่อสร้างเมื่อปี 2547  จนเกิดเป็นศาลาธรรมสถาน ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมถอดบทเรียนร่วมกัน และได้ให้ความเห็นว่าได้รับประสบการณ์ของการทำจิตอาสาในช่วงว่างเว้นจากภารกิจการเรียน ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รอบศาลเจ้าพ่อมอดินแดงให้งดงาม สะอาด และพร้อมให้บริการของผู้มากราบไหว้ขอพร รวมทั้งการได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

 

 

ข่าว  ภาสกร  เตือประโคน

ขอบคุณภาพจากนักศึกษาจิตอาสา

 

 

 

Scroll to Top